sgkod
sgkod
u bent hier: visieMet steeds de harmonieuze ontwikkeling van elk kind
in al zijn uniciteit centraal,vanuit hedendaags vertaalde
christelijke inspiratie en traditie,
werkt KOD aan:


 

Vertrouwensvol, gelijkgericht, verantwoordelijk, professioneel, waarderend samenwerken


Binnen het onderwijs aan onze kinderen streven we een goede samenwerking na met alle betrokkenen:
het kind, de ouders, leerkrachten, directies, externe diensten en gemeenschappen...
Zo kunnen we volop inzetten op ons gezamenlijk doel: onze kinderen helpen ontwikkelen
tot fijne jonge mensen die vertrouwensvol de toekomst tegemoet gaan.
We gaan hierbij doelgericht te werk, met vertrouwen in en waardering voor
ieders inzet en groeimogelijkheden.
Het unieke zijn van elk kind daagt ons uit en stuwt ons voort naar het
ten volle opnemen van onze verantwoordelijkheid.
We willen voor elk van hen de lat hoog leggen en hen helpen zo harmonieus mogelijk te ontwikkelen.


Tolerant, gastvrij samenleven binnen onze diverse,
inter- en multiculturele maatschappij vanuit respectvolle open dialoog


Onze samenleving is een weerspiegeling van de wereld:
kleurrijk, divers, inter- en multicultureel.
Als katholieke scholengemeenschap kiezen we er bewust voor om vanuit
ons christelijk erfgoed deze maatschappij te benaderen.
Als dialoogscholen gaan we open en met breed vizier de communicatie met anderen aan.
Jezus' levenswijze en de vele bijbelverhalen strekken ons tot voorbeeld om
onze kinderen taal aan te bieden waarmee ze de samenleving kunnen begrijpen.
Zo helpen we hen groeien in hun persoonlijke identiteit zodat ze zelf richting kunnen kiezen
en ten volle op positieve wijze aan de samenleving kunnen
deelnemen, respectvol, tolerant en gastvrij.


loyale verbondenheid met zichzelf, de anderen, de Ander


We streven naar , bewaken en bewaren, een harmonieus evenwicht tussen de persoonlijke
en professionele identiteit van elke werknemer en de identiteit van de school (institutionele identiteit).
We gaan actief op zoek naar verbondenheid tussen onszelf en ons beroep, tussen wie we zijn,
met wie we samenwerken en met de plek waar we werken.
Vanuit deze verbondenheid creëren we open dialoog, die ons versterkt
als groep en die naar loyaliteit leidt.
De individuele zoektocht naar de Ander toe wordt hierin opgenomen en waar mogelijk beleefd,
voorgeleefd, doorleefd.
Op onze scholen krijgt deze verbondenheid met de Ander
invulling binnen de schooleigen pastorale werking.


 

grote betrokkenheid van elke werknemer
door transparante communicatie en gedeeld beleid


Wie betrokken is bij zijn werk, wie gehoord en gezien wordt,
wie aangemoedigd en opgetild wordt, werkt graag.
In open en helder overleg worden afspraken gemaakt, prioriteiten bepaald, krijtlijnen uitgezet.
Verantwoordelijkheid dragen en hiervoor ook verantwoording kunnen
en willen afleggen is voor onze scholengemeenschap vanzelfsprekend.
Elke medewerker is eigenaar van zijn werk, van zijn leren,
van het effect van zijn werkend gedrag en wordt hierop aangesproken.
We geloven in open communicatie, eerlijk en oprecht, ook als het moeilijk gaat.een cultuur van werken met goesting en levenslang leren


We vinden het ontzettend belangrijk gemotiveerde, onderlegde mensen
aan het werk te zien in onze scholen, op elk niveau.
Aanvangsbegeleiding zet hier bij de start van een loopbaan op in.
Een goed uitgewerkt loopbaanbeleid beoogt blijvend werken met goesting,
opdat onze kinderen er wel bij varen.
Ook professionaliseren dragen we daarom hoog in ons vaandel.
In overleg worden studiedagen ingericht, inhouden verkend, experts uitgenodigd,
vaardigheden aangescherpt.
Zowel teamgericht als individueel streven we beroepsvervolmaking na.
Expertise delen wordt gerealiseerd in schooloverkoepelende werkgroepen.
Levenslang leren is zo in onze scholengemeenschap een cultuur die we koesteren.


een solidair, opbouwend, waarderend en ondersteunend kader


Het schoolbestuur en het algemeen dagelijks bestuur staan in voor een degelijke,
ondersteunende werking van onze scholen.
Waar het kan en zinvol is, worden krachten gebundeld, wordt expertise structureel ingebouwd
om scholen te ontlasten zonder aan hun identiteit te raken.
Zo kan elke school volop inzetten op haar kerntaak: organiseren van
kwaliteitsvol onderwijs voor onze kinderen.
Onze scholen staan solidair ten opzichte van elkaar: begrip voor elkaars werking,
delen waar het kan en/of nodig is.
Het dagelijks bestuur volgt elke school consequent op, coacht waarderend en moedigt aan.
In deze context klinkt kritiek dan ook steeds constructief.


voortdurende ontwikkeling vanuit heldere doelgerichtheid en kritische reflectie


Steeds opnieuw bevragen we onszelf: beantwoorden we aan onze kernopdracht?
Blijft de ontwikkeling van elk kind in de focus staan en handelen we daarnaar?
Elke school heeft de opdracht zichzelf kritisch te benaderen.
Zelfevaluaties op schoolniveau, functioneringsgesprekken en evaluaties op leerkrachtenniveau
leiden naar prioriteiten, naar vernieuwing, naar kwaliteitsvol hedendaags onderwijs.
Zowel het dagelijks bestuur als externe diensten kunnen hierbij ondersteunend werken.
Bewust het proces "Plan-Do-Check-Act" voortdurend ronddraaien houdt ons hierbij wakker.


ruimte voor creëren en beleven van
een schooleigen identiteit vanuit gezamenlijke gedragenheid


Elke school draagt, vanuit dit gemeenschappelijk kader, een eigen visie uit,
die zich vertaalt in een specifieke schoolcultuur.
Deze autonomie van scholen en de diversiteit die daaruit volgt, maakt van onze scholengemeenschap
een levendig geheel waar expertise ruim kan gedeeld worden.
Vanuit haar schooleigen identiteit zorgt elke school voor het aanbieden van gestructureerd,
samenhangend en kwaliteitsvol onderwijs binnen een krachtige en fijne leef- en leergemeenschap.
De leerplannen van en opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen
vormen hiervan de basis.


Met steeds de harmonieuze ontwikkeling van elk kind in al zijn uniciteit centraal: de cirkel is rond.


 

visie kod logo